Regler

1. RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM PÅ PARTNER GYM

PartnerGym:

 • Vil foreta adgangskontroll og video overvåkning med opptak av senteret hele døgnet.
 • Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende.
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet plikter å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir.

Medlemmet:

 • Plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto m.m.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
 • Må, ved endring av bankkonto, besørge at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig AvtaleGiro beløp fra riktig konto.
 • Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.
 • Personer under mellom 15 og 18 år som ønsker å bli medlem trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding.
 • Har 14 dagers angrefrist fra innmeldt dato ved kjøp utenfor Partner og pr nett. Adm. Gebyr og 1 mnd må allikevel betales.
 • Plikter å oppgi endring av medlemsstatus. (For å trene på annen kategori en avtalt kreves kombi medlemskap.
 • Plikter å dra medlemskort. Det er strengt forbudt å slippe uvedkommende inn må sitt kort. Dette medfører at medlemskap i ubetjent tid blir inndratt. For å gjenåpne medlemskapet påløper det et gebyr pålydende kr 500,-.

 

 

2. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
Etter bindingstidens eller ved bindingsfri kontrakt, går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold, dersom medlemmet ikke selv sier opp avtalen. Se punkt 6 om oppsigelse.
Betaling ved oppstart av medlemskapet
Ved oppstart av medlemskontrakten betaler man for inneværende mnd (dato i inneværende mnd til samme dato neste mnd), og neste mnd+ administrasjonsgebyr. 1 trekkdato blir den 20 i tredje mnd etter oppstart.

Medlemskort Alle nye medlemmer får personlig medlemskort inkludert i prisen ved innmelding. Ved tapt eller ødelagt kort, utstedes nytt kort til en avgift på 50,-. Medlemmet plikter å fremvise gyldig medlemskort ved hvert besøk på senteret.

 

Bindingstid
Se punkt 6.
Medlemmer som melder seg ut etter bindingstid slipper å betale innmeldingsavgift og administrasjonsgebyr hvis ny innmelding foreligger innen 30 kalender dager fra utmeldingsdato.

Medlemmer på bedriftsavtale og studentpris
Om medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet til den aktuelle bedriften opphører, overføres medlemskapet automatisk til ordinært medlemskap. Om ikke medlem fremviser nytt studentbevis hvert år overføres medlemskapet til ordinært medlemskap.
Ved endring av medlemsavtalen
Ved endring av kontrakt fra en aktivitet til Kombi vil ny avtale gjelde fra dagen endringer skjer. Endring av medlemskontrakt medfører ikke ny bindingstid, men pris for gjeldende mnd må betales samt forandring på eventuell fullmakt (maxtrekk) i bank må endres av medlem. Endring fra Kombi kontrakt til en aktivitet må skje etter bindingstid for abonnement er utløpt.

 

 

3. FRYS AV MEDLEMSAVTALEN
En kontrakt kan fryses ved følgende dokumenterte grunner:
1. sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.
2. svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
3. utstasjonering i jobb eller studier.

Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferieavvikling i bindingstid. Frys av medlemskontrakten må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjonen må følge fryssøknaden. Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Søknad om frysning sendes pr. mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Frys av kontraktsperioden gjelder for minimum 1 måned, og maksimum 12 måneder. Frys gis i hele måneder. I bindingstiden vil betaling løpe og treningstid bli lagt til i etterkant av bindingstid. Ved frysning av bindingsfrie abonnement vil trekket i kommende mnd bli trukket, mens gratis måned blir lagt til i påløpende mnd. (lik oppsigelsestrekk), og treningstid bli lagt til. Frys er ikke godkjent før man mottar skriftlig bekreftelse fra Partner Gym.

 

 

4. BETALINGSBETINGELSER FOR MEDLEMSAVTALEN
Månedlig/AvtaleGiro
Administrasjonsgebyr samt medlemsavgift for inneværende måned og neste måned betales i resepsjonen ved innmelding. (Gjelder fra dato i inneværende mnd til samme dato i neste mnd) Innbetalte beløp vil ikke bli forsøkt trukket fra konto. Medlemmet betaler medlemsavgift uavhengig av treningsmengde. Under bindingstiden forekommer det ikke prisendringer, så sant medlemmet selv ikke har endret avtalen (se generelle kontraktsbestemmelser under punkt 2). PartnerGym forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til gjeldende prisliste uten forutgående varsling. Prisjustering vil ikke bli gjort før gjeldende priser har ligget på www.partnergym.no i min 3 mnd.
Ved en eventuell statelig beslutning om mva på trening vil det legges på eksisterende medlemskap.
Kontant
Ved kontant forskuddsbetalt medlemskap betaler man månedlig medlemsavgift for medlemskapets varighet samt administrasjonsgebyr ved innmelding. Medlemmet betaler medlemsavgift uavhengig av treningsmengde. Det blir ikke foretatt prisjustering i kontantmedlemskapets løpetid og avtalen kan ikke sies opp innenfor den forhåndsbetalte perioden.

 

 

5. OM AVTALEGIRO OG FAKTURA
AvtaleGiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv. Medlemmet er selv ansvarlig for at AvtaleGiro avtalen er gyldig og aktiv. Dersom AvtaleGiro avtalen IKKE er gyldig og aktiv vil PartnerGym utstede faktura, hvor faktura gebyr vil påløpe. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha riktig beløpsgrense på avtalen, slik at den til enhver tid samsvarer med minimum gjeldende medlemspris. AvtaleGiro fullmakten til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakt til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil fakturagebyr påløpe på enhver faktura utstedt av Partnergym eller vår faktureringspartner.

 

6. OPPSIGELSE AV LØPENDE MEDLEMSAVTALER (gjelder ikke kontantavtaler)
Oppsigelsestiden er en -1- måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt  pr. mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  (Gjelder også bindingsfritt medlemsskap om ikke antall mnd er avtalt på forhånd)
Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 12 måneder, må oppsigelsen skje innen utløpet av 10. måned. Oppsigelse i inneværende mnd. vil ha siste betaling i kommend mnd. etter bindingstiden utløp på kontrakter med binding eller på bindingsfrie kontrakter. Oppsigelse må skje skriftlig pr mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. av hensyn til dokumenterbarhet. Medlemmet skal innen 14 dager få skriftlig bekreftelse pr. mail om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Partner Gym og få rettet opp en eventuell feil.

Mer i denne kategorien « Timeplan Medlemskapet »

NETT tilbud

KAMPANJE VIP MEDLEMSKAP (Helsestudio+Kampsport) kr 399,- 

Tren i helsestudio - eller en type kampsport for kr 299,- pr. mnd

*Gjelder nye medlemskap. 12 mnd binding

(Etter 12 mnd. vil kampanjepris gå over til ord. priser)

Bli medlem NÅ, og tren gratis ut august.

 • Kickboksing/K1 Kickboksing/K1 Kickboxing er en kampsport med elementer både fra boxing og karate. Sparketeknikkene er hentet fra karate, mens slagteknikk og bevegelsesmønster (fotarbeid) er hentet fra boxing, dette gjør kickboxing til en veldig effektiv treningsform.
  Les mer...